ድሕሪ መስዋእቲኸ?

Solomon TesfamariamContributed Articles

martyrs

ኣብ ዝኮነ ናይ ዓለም ከተማ:ኣብ ሓደ ገዛ ኣቲኻ መናድቕ ምስ እትጥምት፣ ዝኮነ ዘመናዊ ስእሊ ወይ ቅብኣ ክጸንሓካ ንቡር እዩ። ኣብዛ ዝኮነት ናይዛ ዓለም ቑሸት ኣቲካ ዉን፣ ኣብ መናድቕ ሓንቲ ገዛ ባህላዊ ኮነ ዘመናዊ ስልማት ኣይሰኣንን። ኣባና ኣብ ኤርትራዉያን ድማ፣ ኣብ ዝኮነት ከተማ ትኩን ገጠር ስእሊ ስዉእ ወይ ስዉእቲ ምርኣይ ልሙድ እዩ። ኣብ መናድቕና ጥራይ ዘኮነ ግን ኣብ ልብና ተላይ ደኣ። መስዋእቲ ከይፈተናዮ ግን ከኣ ብፍታዉና ስልማት ገይርናዮ።

ወፊርና ዊዒልና ንገዛና እናኽንኣቱ፣ከመይ ዊዒለ ሎሚ? ንብሎ ነቲ ስእሊን መንፈስን ሓረበኛ። ከመይ ዊዒለ ሎሚ ብብቅዓትዶ ዓይየ? ከመይ ዊዒለ ሎሚ ከየማካነኩ ብተወፋይነትዶ ሰሪሐ? ከመይ ዊዒለ ሎሚ ሃገራዉነተይ ኣቦትኡዶ ኣሎ? ከመይ ዊዒለ ሎሚ ዘተሓቃቅፍን ዘጠራንፍን መንፈስዶ ዓሲልኒ? ከመይ ዊዒለ ሎሚ ብፍቕርን ብሰላምንዶ እመላለስ ኣለኩ? ከመይ ዊዒለ ሎሚ ካብቲ ዝሃብካኒ ሕድሪ ገለ ዕማምዶ ዓሚመ? ንሓቶ ነቲ ህያዉ መንፈስ ዘለዎ “ስእሊ” ጅግና እዩ። ካብዚ ኩሉ ሕቶስ እንታይ ኢልና ንምልሰሉ ንህሉ ተኣሲርና: ተቀጥቂጥና: ተሰዲድና? እዋ ኢሂ እንታይ ኮንኩም ተበለናከ? ካብቶም ምሰኩም ዝነበሩ ዓሰርተ ዘይኣክሉ ስልጣንን ግብትናን ሃሪፎም ነቶም ጀጋኑ ብጾቶም ብሂወት ከለዉ ኣብትሕቲ ምድሪ ኣስፊሮም ሕድሪ ናትኩም ጠሊሞም እዚ ከምንረክብ ጌሮምናዶ ምበልናዮም? ሽዑ ምሓዘኑ ሓደ በቲ ጥልመቶም በቲ ሓደ ድማ በቲ ስንፍና ናትና ናይዚ ወለዶ። ምበሉና ከኣ ሓራም ዘይዘርእና ንስኩም።

ኣቱም ሰባት! መስዋእቲኻ መፈጸምታ ዕማም ኣይኮነን። እቲ ዕዮ ገዝኡ ፈጺሙ ንመስዋእቲ ዝተሓርየ፣ መወዳእታ ዘይብሎም ዕዮ ገዛዩ ገዲፍልና ዝኸይድ። ስለዚ ድሕሪ መስዋእቲኸ? ዝብል ረዚን ሕቶ ኣሎ። ድሕሪ መስዋእቲ ዘለዉ ገድልታት ማእለያ የብሎምን። ናዓና ነዞም መስዋእቲ እንፈልጥ: ነዓና ነዞም ርዝነቱ እንርዳእ ሓፋሽ፣ እምበር ነዞም ኣበይ ረኪብኒ እዩ ሕድሪ ኢሉኒ ንብልሲ ርዝኑን ክብደቱን ጠፊእና ዘይኮነ ከምኡ ንብል ዘለና ሕልናና ቐቢርና ነብስና ብረብሓ ስለ ዝሸጥናያ ኢና እምበር። ስለዚ ኣታ ንኡስ ወለዶ ንዓካ እየ ንሱ እጃሙ ጌሩ ሓሊፉ እዩ። ንስኻኸ እንታይ ትገብር ኣለካ? እምበር ንሱስ ፍረ መስዋእቱ ናጽነት ኮይኑ እዩ።

ፍረ መስዋእቲ ናጽነት ምስኮነ፣ ፍረ ናጽነትኸ? ንዝብል ሕቶኻ መንእሰይ ሎሚ ብብቕዓትን ተወፋይነትን ሃገራዉነትን እንዳዓየየ ኽምልሶ ይግባእ። ዋርሳይኻ መን ንምንታይ ዕላማ ኣበጊስዎ ዋላኻ ተዘይ ፈለጠ ልዕላዊ ክብሩ ንምርግጋጽ ንመስዋእቲ ተቐዳዲምሉ እዩ። መንእሰይ ሎሚኸ እንታይ ትገብር ኣለኻ ንነብስካ ባዕልካ ሕተታሞ ክትምልሰልካ እያ።

ንኺድሞ ንሰማእቲ – ብመንፈስ ንኪዶ: “እንታይ ሒዝካለይ መጺእካ? ክብለና ከሎ ግን ብስራት ተማሊእና ምእንቲ ክንከይድ፣ዘበስር ስራሕ ንስራሕ። እምበር ንዓሰርተ ዘይኮኑ ሰበስልጣን ፈሪሐ ይጠፍእ ኣለኩ ክትብሎስ ኣይኺድ ደኣ ተከድካ ከኣ ምበለካ ካብ ዒላ ፈሪሕካስ ኣብ ባሕሪ ትጠፍእ ኣለካ። እንታይ ኽትብሎ ሽዑኸ? ንዓሰርተ ዝኮኑ ሰበስልጣን ህግደፍ ከይተጥፍእስሲ ብጃምላ ትጠፍእ ተወሰከልካኸ? ኣንጻር እዞም ሒደት ጠላምት እንተትላዓልሲ ክንድዚ ኣብ ሳህራን ሲናይን ባሕርን ተጠፍኦ ዘለካ ትንፋስ መጥፋእካዶ ተበለካከ እንታይ ኢካ ክትብሎ? ንሱ ጉቡኡ ገሩ ሓሉፉ እዩሞ ብዙሕ ዕዮ ገዛ ግን ገዲፉ እዩ ።

ኣቦይ እንተዝህሉሰስ እምበር…… ዝብል ቖልዓ ኣሎሞ ኣቦታት ንኩኖ ንጋየ። ወደይ እንተዝህሉስ………” ትብል ኣደ ኣላ እሞ ከይከደት ከላ ናብ ዉላዳ ንጎየየላ። በዓል እንደኣ ዘኪራ እተስተማስል ወላዲት ኣላ እሞ ኣለኹልኪ ንበላ። ” ድሕሪ መስዋእቲ ዝብል ሕቶ: ሕቡናት ኮይና ንመልሶ።

ደቒ እምባ-ጠቐራ ( ኢሳቕ / ሰለሙን)