መልእኽቲ ንመንእሰይ ኤርትራ

Solomon TesfamariamContributed Articles

eri-youth-article

አቲ አዋናት ኣኺሉ’ዩ ሕጂ አቲ ክበጽሕዎ ዝሓሰቡ ከይዲ አዝኒ ስለ ዝሰኣነ፡አታ ናይ መወዳአታ ክገብርዋ ዝኽአሉ ዓቅሞም ኣብዚ ኣብቒዓ ኣላ።መለበምን ኣይኽላአካ መለበምን ኣይግበርካ ከም ዝበሃል፡ኣብ’ዚ  ሰዓት አዚ ነዞም ሃመማ ይኽተሎም’የ ዝብል ዜጋዊ ኣኽቲሙ’ዩ።ከምዚ ጌርካ ዝፍታሕ ሽግር ኮነ፡ዝመጽአ ለውጢ ስለዘየሎ፡ኩሉ ሰብ ንህውተታ ፓልቶክ አዝኒ ከይገበረ፡ኣብ ጉሩበ ጉሩብ ከይተጸግዕ ነብሱ በቲ ንሱ ዝጥዕሞን ዝኣምነሉን መገዲ ገኒሑ ክመርሓ ይምሕጸን።

ጽባሕ ንስኻ አንበር ወድኻ ኣይኮነን ታሪኽካ ክሕተተሉ።ለኪምካ ጥፋአ ወይ ድሕረይ ሳዕሪ ኣይብቆላ ትብል አንተሊኻ ከኣ ኪድ ጥፋአ።ንዓኻ’የ ንኡስ፥አዚ ዘለኻ’ዮ ስደት’ዩ።ንስደት ብዝተፈላለየ ምኽንያት አንበር ብሓደ ምኽንያት ከምዘይነቀልካ ባዕልኻ ትፈልጦ ኢኻ መስለኒ።ስደት ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ከምዝነበረ አዝኒ ይህልወካ ይኸውን።ነዓኻ ንምህዳን፡ንምድንጋር፡መኣዝንካ ንምስሓት፡ራኢኻ ንምዝንባዕ ተኣጒደን ዘለዋ መጋርያ ኣዲአን ትቁጸረን።ኣነ ንስኻ ኣይኮንኩን፡ከዘኻኽረካ አንበር ክአዝዘካ ዓቅሚ ከምዘይብለይ ትፈልጥ ኢኻ።ስለዚ ኣብ ዘይ መጋርያኻ ኣይትኪድ ኢለ ከምዘየጓጥጠልካ አመን።ግን መጀመርያ ነብሰ ምድላው ክትገብር ይምሕጸነካ ኣስተውዕል፡ሕማቅ ዘመን ንኸብልሓካ ንኽጸርበካን አንበር ንኽቀትለካ ከምዘይመጽአ ንስኻ ልዕለይ ትፈልጦ፡ነዚ ዝያዳ ካልአ ግዜ ተራሒልካ ዘሎ ናጽነት ተጠቀመሉ፡ተማሃረሉ ንቅሓሉ።

አዚ ወፍሪ’ዩ፡ኣብ ልዕሊካ።በታ ምሳኻ ዘላ ነብስኻ ክዋገያ ዝውዕላን ዝሓድራን ዘለዋ ተደናገጽቲ ዝመስላ ሃሱሳት በዚሐን ኣለዋ።ወላ ዘንብዕ ነጊረን ንብዕ አንተኸረማ ንብዓተን ንብዓት ሓርገጽ ምኻኑ ኣይትስሓት።ዕላምአን ዘለኻዮ ሃዋህው መዝሚዘን፡ጭብጢ ዘይብሉ ኣለካ በልካ ኣኻኺበን ንዓኻ ምህዳን’ዩ።መርበብ ሓበሬታ ዘይ ንዕአን ንመን ጠቂሙ።ግዜኻ ክባኽን አንተደሊ’ኻ ኣብ ገበልአን ተሰጢሕካ ወዓል፡ጽባሕ ንግሆ ግን ብግዜኻ ተሓተቲ ከምዘይኾና ተረዳአ።ኣነ ከምዚ ናትካ ፊስ ቡክ ይጥቅም ይኸውን፡አንተኾነ ግን ዝምህረንን ዝጠቅመንን አንበር ምስ ፈቀዶ ቤት ከፊቱ ንክብሪ ስውአን፡ህዝቢን፡ዘቆናጽብ ሃሱስ ኣይተዓራረኸሉን አንተበልኩ መን ይግድደኒ።

ከማይን ንዓይን ዝመስል ጥራይ ማዕጾይ አንተኣርሓኹ’ኸ ኣይጎራሕኩን ዶ ይመስለካ።ብመሰረቱ ምስ ብረብሓ ተታሊሉ ምስ ጋኖት ወጊኑ ኣለኹ ዝብል ተኹላ ኣይዛመድን።ከምኡ ውን ነቲ ናቱ ጉድለትን፡ስንፈትን ክሒዱ ናብ ስዉኣትን ሰውራን ከጸግዖ ዝፍትን ይቅረብ ይንዋሕ ግዜ ኣብ ርአሱ ከምዘለኹ’የ ዝፈልጥ።ነሓደ ነገር ኣበር ክትረኽበሉ ጥራይ ትጎዪ አንተኾይንካ ኣብ ጸባ ውን ጸሊም ከምዝረኣየካ ኣይትስሓት።ቁኑዕን ፍጹምን ፍጡር ወይ ፓርቲ ክሳብ ዘይሃለወ ጠቅላላ ፍጹም  ምጽባይ የዋህነት’ዩ።ገብረስላሰ ምስ ተስፋስላሰ ኣብ ስላሰ አንበር ኣብ ካልአ ከም ዝፈለላ’ዩ ተገንዘብ።አንተኾነ ግን ፍልልዮም ኣሚኖም ተመላሊኦም ክሳብ ሎም ይነብሩ ኣለዉ።

ነዚ ዘሎ ስርዓት ክሳዱ ቆሪጽና ሓድሽ ብጹአ ክንተክል ኢና አንተበሉ ክሳብ ፖለቲካ ዝኾነ ጽቡቅ ኣለዉ፡አዚ ግን ኣብታ ብህድኣተ ሰላማ ፍልይቲ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኾነት ሃገርካ ዳግም ናብ ደም ዘምርሕ አንበር ፍትሒ ወይ ለውጢ ከምጽአ ዝኽአል ሰነ-ሓሳብ ክሳብ ዘይኮነ ነብስኻ ሓሉ።ለውጢ ዝጸልአ ፍጡር የለን ፍትሒ ውን ከምኡ።ፍትሒ ከተምጽአ ግን ኣምር ፍትሒ ምፍላጥ ከድልዩ።ለውጢ ክንጽበ ዕድመና ኣብ ስደት ይበሊ ከምዘሎ ዝስሕቶ ሰብ የለን፡አዚ ነዓና ጥራይ ዘይኮነ ንቀጻሊ ወሎዶ ውን ኣስጋኢ’ዩ። ግን አታ ነዓና ነዊሓትና ዘላ ግዜ ብዕድመ ህዝቢ ወይ ሃገር አንተተለኪዓ ትሕቲ ዜሮ ምኻና ከኣ ኣይትስሕቶን ትኸውን።ህዝቢ ኣብዚ ግዜ’ዚ ልዝብን ምርድዳአን ዝፈጥሮ ለውጢ አንበር ኲናት ዝብህግ ዘሎ ኣይመስለንን።ኣነ ብወገነይ መንን  መኣዝን ብዘየገድስ ኣብ መሬትን ህዝብን ኤርትራ አትቀንዕ ብረት ክርኢ ከምዘይወሓጠለይ ክገልጽ ይፈቱ።ትኩር ኩን ግዜኻ ተጠቀመሉ፡መጀመርታ ንነብስኻ ክትከውን ጸዓር፡ተመሃር ምስ ዘዝመጸ ኣንፈት ኣልቦ ንፋስ ኣይትንፈስ ርጋአ።ዝሓሸ ፍትሒ ካብ ውሽጢ ብውሽጢ ከም ዝመጽአ አመን።ኣብ ሓመድ ዘይብሉ ሓመድ ክትሳተ አንተወዓልካ ዝድንግጸልካ የብልካን።ኣብ ፓልቶክ ጅግና ተተባሃልካ ወዲ ጅግና አንበር ጅግና ክትከውን ኢሉ ዝጥርጥረካ ሰብ የለን።ቦታን ስራሕን ጀጋኑ ኣይጠፍኣካን ይኸውን።አዚ ንስኻ ትገብሮ ማንም ስርሓ ኣልቦ ስንኩል ክገብሮ ከምዝኽአል ከዘኻኽረካ ይፈቱ ። ዝዕየ አናሃለዎ ዕይኡ ገዲፉ ተሓቢኡ ፍሩታ አናበልዕ ታሪኽ ህዝቢ ከቃሽሽ ዝውዕል ልሙስ ፍጥረት ካብ ምኻን ነጻ ኩን።

ሰብ ዝበልዖ አንበር ዝዛረቦ ከምዘይስአን ኣይትረስዕ።ሃመማ ሽሕ ግዜ አንተበዝሑ ስራሕ ሓደ ንህቢ ክዓዩ ከምዘይክአሎ ተረዲአካዮ ኣለኻ።ዓቅሞም ሓንቲ’ያ ርስሓት ምአካብን ሰብ ፈንፊኑ ኣብ ዝገደፎ ውዳቅ ምዕሳልን።ክንዮዚ ዝኸይድ ቁምነገር የብሎምን።ሱር በተኻዊ ለውጢ አንተበሉኻ ኣይምሰልካ ሱርካ መናቒሶም ንዋያ ክህቡኻዮም ዝጽዕቱ ዘለዉ።ኩሎም ንሕነ ምፍዳይን ንኒሕ ሓደ ክልተ ከምኦም ውልቀሰባት ወይ ፓርቲ ዝረኸቡ መሲልዎም አንበር ንሓቀኛ ፍትሒ ሃገር ዝቃለስ ኮቶ የለን።ክይትዕሹየ ዘለብመካ ዘለኹ ቅድሚ ምፍራድካ ኣንቢብካ ተረዳአ ድሕሪኡ ኣመልኛ ስለዝኾንካ ከምቲ ኣመልካ ከይትርስዕ ይምሕጸነካ፡አዚ ወድሓንካ።

ሰለሙን ተስፋማርያም