ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ 5ይ ዓመቱ ይጽምብል።

EYSCEditorial, Expose PFDJ, Featured

EYSC_5th-year_banner

አብ  ዓ.ም ወርሒ የካቲት ዕለት 14 ልክዕ ኣብ መዓልቲ ፍቑራት ወይ ድማ ቫለንታይንስ ደይ እዩ ተመስሪቱ። EYSC ሎሚ ሰንበት 14 የካቲት 2016 ዓ.ም ድማ መበል ሓምሻይ ዓመቱ ይጽምብል አሎ። EYSC አብዘን ዝሓለፋ ሓሙሽተ ዓመታት ዘርዚርካ ዘይውዳእ ታሪኻውያን ፍጻመታት ኣሰላሲሉ ክበሃል ይከአል። ኣብ መላዕ ዓለም ዘለው ኤርትራውያን መንእሰያት በብኸባቢኦም ብዘይምእኩል ንኽውደቡን ኣንጻር ፋሽሽታዊ ውልቀ ምልኪ ኢሰያስ ግቡኦም ከበርክቱን ዘይተሓለለ ጻዕሪ አካይዱ እዩ። ንመጀምርታ ጊዜ EYSC ዳርጋ አብ መብዛሕትኤን ዓበይቲ ከተማታት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ጨናፍራት ብምኽፋት ንሱር በተኽ ናይ ሓርነት ለውጢ ማዕጾ ዝከፈተ ምንቅስቓስ እዩ።
EYSC ዝተኸተሎ ቅዲ ቃልሲ አንጻር ስርዓት ህግደፍ ኵናት ገጢምካ ደቂ ሃገር ናብ ዘይተደልየ ደምን ሕንፍሽፍሽን ምእታው አይነበረን። ነቲ አብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እውን አካል እቲ ተወጺዑ ዘሎ ሓፋሽ ህዝብና እምበር ከም መቐጸልታ ስርዓት ህግደፍ ጌሩ ጠሚትዎ አይፈልጥን። ነዚ አብ ግምት ስለ ዘእተወ እዩ ድማ ቃልሱ ብዘይጎነጻዊ መንገዲ ከሰላስል ዝመረጸ። ካብዚ ተበጊሱ እዩ ድማ EYSC ዓወታቱ ዝግምግሞ ብዝደምሰሶ ንብረት ወይ ዝቐንጸሎ ህይወት ሰብ ዘይኮነስ፡ በንጻሩ ኣብ ህዝብና ብዘሕደሮ ናይ አተሓሳስባ ለውጢ እዩ። ከም ኣረዳድአ EYSC ብረት ዝዓጠቐ ህዝቢ ሎሚ ክስዕር ጽባሕ ክሰዓር ይኽእል ይከውን፤ እንተ ብአተሓሳስብኡ ዝነቕሐ ህዝቢ ግና ንዘንተ እለት ዕውት ይኸውን ዝብል ተሪር እምንቶ አለዎ።
EYSC ማንም ኤርትራዊ ፖለቲካዊ አረአእይኡን ጸግዑን ብዘየገደስ ዝአምነሉን ዘይክሕዶን ደረጃ ንቕሓት ፍትሕን ዲሞክራስን አብ ህዝብና ንክብርኽ መሪሕ ተራ ተጻዊቱ እዩ። እዚ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝሕመረቱ ራእይ ካብ ስርዓት ህግደፍ ብዘይፍለ ብደምበ ተቓውሞ እዚ ዘይበሃል መጥቃዕቲ ወሪዱዎ እኳ እንተኾነ ኣብ መወዳእትኡስ ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ለውጢ ሽግርና ባዕልና ኢና ንፈትሕ፤ ለውጢ እውን እንተኾነ ካብ ውሽጢ እዩ ዝመጽእ፤ እንተ ካብ ጎረባብቲ ንዝርከብ ስውር ዉዲት ዘለዎ ሓገዝ ምንቡሃቕ ይትረፈና ክብሉ ንሰምዖ አለና። ነዚ ስለዝተረድኤ እዩ ድማ EYSC አብ ኩሉ ጉዕዞታቱ ሕጅ’ውን እምነትና አብ ህዝብና ዝበለ።
ን EYSC ካብ ካልኦት ናይ ቃልሲ አጋራታ ፍልይ ዘብላ ነገር እንተሃልዩ ካብታ አብ 2012 ዓ.ም ወርሒ ጉንቦት አብ ዋሽንግቶን ዲሲ ብዕሊ ጉባኤ ዝገበረትሉ ዕለት ጀሚራ ስጋብ ሕጂ አብ ሰዓቱ ጊዜኡን ጉባኤኣ ተካይድን፤ ብዲሞክራስያዊ መስርሕ መራሕታ ትመርጽን ጉቡእ ምትኽኻአት ትገብርን ምህላው እዩ። አብ ውሽጢ አባላታ ዘሎ ተሪር ናይ ስራሕ ዝምድና፡ ሓድሕዳዊ ኣኽብሮትን ተወፋይነትን እዩ ድማ ነዛ ማሕበር ደሚቓን ተኮሊዓን ክትረአይ ዝገብርዎ። ደምበ ተቓውሞ አብ ዲያስፖራ ዝጥቀመሉ አገባባት ቃልሲ፤ ማለት ከመይ ንስርዓት ህግደፍ ብመራኸቢ ቡዙሓትን ማዕከናት ዜና ዓለምን ጌርካ ተቃልዖ፡ መንእሰያትከ ከመይ አቢልካ ኢኻ ናብዚ ቃልሲ ከምዝጽንበሩ ትገብር፡ ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ከመይ አቢልካ ካብቲ ስርዓት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ተባትኾም፡ ምንጪ አታዊታት ህግደፍ አብ ዲያስፖራ ከመይ አቢልካ ጠጠው ተፍሽሎን ከምኡ’ውን ካልኦት አገደስቲ ስርሓት አብ ምትግባሮም EYSC ዕውት ሓሳባት አንቂዱን ካልኦት እውን ነቲ ሓሳባት ክጥቀሙሉን ዘይተሓለለ ጻዕርታት አካይዱ እዩ።
ብዙሓት ክቃለሱ እንዳደለዩ የግዳስ ተጻዋርነት ናይ ፉሉይ ሓሳባት ደምበ ተቓውሞ ዘሰከፎም ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን አብዚ ቃልሲ ንኽመጹን ሃገራዊ ጉቡኦም ብዘይስክፍታ ንኽፍጽሙን EYSC ብመንገዲ ቦሎኛ ፎረም አቢሉ ዕድላት ከፊቱሎም ጥራይ ዘይኮነስ ወረግ ገሊኦምሲ አብዚ ቃልሲ መሪሕ ተራ ክጻወቱ’ውን ንዕዘብ አለና። EYSC ካብ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖታዊ፡ ወገናውን ብሄራውን ጸግዒ ናጻ ዝኾነ፤ ንዝኾነ ኤርትራዊ ብማዕረ ዝሓቁፍን፤ ብጉሉጹነቱ ዝልለ ኤርትራዊ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ክበሃል ይከአል። EYSC ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዝወደቦ ኮንፈረንስ አታዊታቱን ወጻኢታቱን ንህዝቢ ዝሕብር እንኮ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ እንተተባህለ እውን ዝተጋነነ አይኮነን። ታሪኽ ንድሕሪት ተመሊስና እንተተወከስና EYSC ምስተን አብ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ምንቅስቓሳት ዝገበሮ ናይ ሓባር ስርሓትን ጎስጓሳትን መርአያ ናይቲ ክምህ ዘይብል ንኹሉ ዝሓቁፍ ኤርትራዊ ሃገራዊ ራእይ ተባሂሉ ክጥቀስ ይከአል።
EYSC ነቲ ብጻውዒት ቴሌፎናት ጌሩ ዝጀመሮ ጎስጓስ መልእኽቲ ሓርነት ናብ ውሽጢ ኤርትራ ብዝለዓለን ዝተወደበን መልክዑ ብመንገዲ ማዕበል 2015 ጌሩ የሰላስሎን ይቕጽሎን አሎ። ዋላ’ኳ ብሰንኪ ጸጥታውን ካልኦት ዝተሓላለኹ መሰናኽላት ማዕበል 2015 ብድሆታት እንተአጋጠምዎ አብ ውሽጢ ኤርትራ ውዳቤኡን ንጥፈታቱን ግና እንዳሓየሉ ይቕጽሉ ምህላዎም ከነብስር ከለና ነቶም ዝተረፍኩም አብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለኹም ደለይቲ ለውጢ ድማ ንማዕበል 2015 ክትጽምበርዎ ተሪር ሃገራዊ ጻዊዕትና ነቕርብ። EYSC ስርዓት ህግደፍ ኮነ ውልቀ መላኺ ኢሰያስ አፈወርቂ ብዘይቅድመ ኩነት ስልጣን ነቲ ዋንኡ ዝኾነ ህዝቢ የረክብዎ ክንብል እንከለና ፍትሓዊትን ዲሞክራስያዊትን መጻኢት ኤርትራ ከምትህሉ ስለዝአመና ኢና። ድሕሪ ውልቀ ምልኪ መጻኢት ኤርትራ ብስርዓት ሕግን ቅዋማዊ መንግስትን ከምእትምራሕ ምሉእ ዘይጉዱል እምነት አለና። ድሕሪ ውልቀ ምልኪ ዘላ መጻኢት ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ነጊስዋ ዜጋታታ መሰል ተኻፋልነት ጸጋታቶም ከም ዝውንኑ አይንማታእን። መጻኢት ኤርትራ አብ ከባቢያውን ዓለማውን መድረኽ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ከም ሓንቲ ርግእቲ ሃገር ሰላማውን አወንታውን ተራአ ክትጻወት ከምእትኽእል ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና።
ሕጅ’ውን ቃልስና ትስፍዉትን ምዕብልትን መጻኢት ኤርትራ ንኽትህልወና እዩ።
መግለጺ ብምኽንያት 5ይ ዓመት ምስረታ EYSC 14 የካቲት 2016 ዓ.ም