አጆኻ ህዝበይ እዝውን ክሓልፍ’ዩ

Solomon AssefawContributed Articles, Featured

Eritrea Independence Freedom

ነዚ በዓል ረዚን ታሪኽ ሰራሕ ቅያ፡ ትማሊ ትማሊ ብጅግንነቱ ዓለም ብዓለማ ዝተደነቐትሉ ህዝቢ ሎሚ ብደገን ብውሽጥን ከይተፈራረሙ ዝተወዓዓሉ አእሿኽ ምድሪ ቤትን ጎረቤትን ክጻወቱሉ ክትርእይስ ክንደይ መዓንጣ ከብድኻ ይኹምትር። ትማሊ ትማሊ ንቐርኒ አፍሪቃ ብመንፊት ሚሔ ዘጻርይ ዝነበረ ግንባርን ህዝብን ከም ቁሚጦ ሓሰር እባ በለል በለል የብልዎ አለው በዓል ሕኸኸኒ ክሓከካ። ሓቁ እንድዩ ደአ ኪሮስ ዮውሃንስ ብውሽጢ ደምህት ብደገ ደምህት ህዝቢ ኤርትራ በዚሕዎ ርግሒት ክብል። እቶም ናይ ምድሪ ቤትና ደምህት ነቶም ናይ ደገ መርሓብ ኢሎም ተቐቢሎሞም። አሕዋትና አሓትና ብዕርቖም ተስፋ ተሓሪምዎም ዓዲ ገዲፎም ሃጽ ኢሎም ምስተዓዝሩ፤ አቦታትና አዴታትና ብሕሱም ጥምየት ኣብ ምድሪ ቤት ተዓጺፎም ምስ ተኾርመዩ፤ ደምህት እዮም ነዛ ሃገር ከም ቁርዲድ ክሓልብዋ ጸኒሖም።

እቲ ብናይ መንነት ቅልውላው ዝሳቐ ዘሎ አብ እዋን ስኽራኑ ከይሓፈረ ዓው ኢሉ “ናይዛ ዓጋመ እትብላኒ ስራሕክን ከርእየክን እየ” ኢሉ ዝፍክር ዘሎ አይተ ኢሰያስ ምስቶም መርሓባ ኢሉ ክልተ አእዳው ዘርጊሑ ዝተቐበሎም ደምህት ዳርጋ ዝተቓደወ አይመስልን። አብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ዜና ቀርኒ አፍሪቃ ደምህትን ሞላ አስገደሞን ኮይና ትርከብ። ሞላ ምስ ልዕሊ 700 ዓሳክራቱ ብሱዳን አቢሉ ንኢትዮጵያ ተዓዚሩ ኣሎ። እንታይ ይበሃል ኮይኑ እንትርፎ ግርም። ሓደ አባል ደምህት ንኤርትራ ገዲፉ ናብ ወላዲት ሃገሩ ተመሊሱ እንድሕር ሰሚዕና፤ ወዮ ደአ ዓቕሚ ዘየልቦ ኮይኑ እምበር ንሕና ደቀባት ኤርትራ ሓንቲ መድፍዕ ቶኪስና ኢና ከነፋንዎን ሓጎስና ክንገልጽን ዝግበአና፤ ከምይሲ ደምህት መድሃኒት ኮነ መከላኸሊ ዘይተረኽቦ ኤርትራዊ መንነትን ክብክልን ክብርዝ ዝመጸ ብኽልተ መሓውር ዝጎዓዝ ቫይረስ እዩ።

እቶም ዝተረፉ ቫይረስ ደምህት ድማ ከምዛ ናይ በዓል ሞላ አስገዶም የማስሎም ካብ ምባል ሓሊፍና እንታይ ክንብል፤ ንስለኦም ዘይኮነስ ንስለ እዚ ሓላል ህዝብና። ምድኻም ደምህት ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ አወንታዊ ጽልዋ አለዎ። ንዝኾነ ይኹን ተበግሶ ናይ ለውጢ ዕሱባት ደምህት ከየፍሽልዎ ዝብል ስግአት ብመጠኑ እንተኾነ ከፍኩሶ ግድነት እዩ። እቲ ዘገርም በዓል ሞላ እትዋት ወርቂ ብሻ ብፍቓድ ወዲ እንኦም ንዓመታት ድሕሪ ምህንኳት ናብ ዓዶም ብሰላም ኬድና ከይብሉስ ነቲ ውጹዕ ወዲ ውጹዕ ዋርሳይ ንእግረ መንገዶም ከምዝደምሰስዎ ሓቢሮም። ዋርሳይ ካን ምንችፕዮ ናይ ከተማ ኮይኑ ንሳቶም ብጥይት ክምንጥልዎ ዋርሳይ በትሪ ፖሊስ ሒዙ ደአ ከይከውን። ምናልባት እውን ከም ሰራዊት አሉላ ኣባ ነጋ፤ ዋርሳይ በርበረን ጉራዴን ከይከውን ዕጥቁ። እዚ ኩሉ ድራማ ግና ናብ ምንታይ ንምብጻሕ እዩ። ካን እቶም ኣብ ምድሪ ቤትና ተኾዲጮም ሞራልናን ክሳድናን ዘድነኑና ከይአኽለናስ ወሰኽ ደሊናሉ።

አስተውዕል ህዝበይ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ በዓል ክልተ ገጸ ባህርይ ቀጻሊ ተዋስኦ፤ ብውሽጢ ይምጻእ ብደገ ኮነ ኢልካ ሕልናኻ ንምዕራብ ተስፋ ቆሪጽካ ዘፍ ንኽትብል ዝተደርሰ እዩ። ነዛ ብቀይሕ ደም ክቡር ዋጋ ዝረኸብካያ ሃገር፤ ብዋዛ ስኮሜሳ ክዋገዩላ እንቋዕ እቲ ንስለኻ በጃ ዝሓለፈ ወይ ዝሓለፈት ተመሊሶም ኣይርእይዎ። በዓል ንሕና ንሱ ሕጂኸ ቁሩብ ደኾን አይስቆረኩምን፤ አንታ እንታይ ዓይነት መደንዘዚ ዲኹም ተወጊእኩም። ናይ ኢሰያስ ደርሆ ፋሕቲራ ተውጽኦ ሽጣራ ተወዲኡ እንተበልናስ ሕጂ ድማ ምፍሕታር ዘይድልዮ ኡፍ ኢልካ ትጋልሆ ሽጣራ ሕሞራ ሸራሮ ንሰምዕ አለና።

ኣይተ ሞላ ናይ ክልል ትግራይ ሰላይ ኮይኑ ድሕሪ ምጽንሑ ልዕሊ 700 ዝኾኑ አባላት ሒዙ ናብ ወላዲት ሃገሩ ብሰላም ተመሊሱ ዝብል ስብራ ወረ ሰሚዕና። ሰላዪ ንውልቁ ሰላሕ ኢሉ ይአትው ወይ ይወጽእ እምበር ከመይ ደአሉ ናይ ሎሚ ስለያ ልዕሊ 700 ሰብ ሒዝካ፤ ወይ ጉድ እዚ ቅያ እዚ ብቐጥታ አብ ጊነስ ወርልድ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ክአትው አለዎ ይብል ብወገነይ። ኣብ ኤርትራ ሓው ንሓው ኣይተአማመንን እዩ ከምዘይተባህለ ደአ ካን ሞላ ምስ ጭፍርኡ ደአ ከመይ ክዕንድሩ ተፈቒዱሎም ? ሞላን ጭፍርኡን እንድሕር ስራሕ ስለያ ይሰርሑ ኔሮም ደቂ አንስትዮና ምግሳስ ንምንታይ አድለዮም ? ነቲ ዘውረድዎ አካልውን ስነ አእምሮአውን በደልከ ክልል ትግራይ ክትሕተተሉ ዲያ ?

እንድሕር ብሓቂ አይተ ሞላ ሰላይ ኮይኑ ኣይ ሕጂ እንድዩ ደአ ናይ ብሓቂ ስርሑ ክጅምር ዝግብኦ፤ ምኽንያቱ ኩሎም ተቓወምቲ ኢትዮጵያ አብ ሓደ አብ ዝተጠርነፍሉ እዋን። ዶስ ቀደም ሓላፊ ደምህት ኮይኑ ንነብሱ ባዕሉ ድሕሪ ምስላይ ስርሑ ብዓወት ዛዚሙ ኢልና ነዚ ተዋስኦ ንሕና’ውን ክንዛዝሞ። ሓደ መንግስታዊ መግለጺ አብ ፖለቲካውን ስለያውን መኽሰባት ተሞርኵሱ መግለጺ ከውጽእ እምበር፤ ከምዚ ናይ መንግስቲ ኢትይጵያ ዝሃቦ ንሻዕብያ መዓንጣ ከብዱ ኮምቲርናዮ ዝብል መግለጺ ናይ ክልተ ስኒት ዘይብለን ነጋርም ጎረባብቲ ዝኾና አንስቲ ኮይኑ ይስመዓካ። ብተወሳኺ ሓደ ካብ ተልእኾታት አይተ ሞላ ሕንፍሽፍሽ ፈጢርካ ንፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ከም ዝአትው ምግባር እዩ ኔሩ ይብል እቲ መግለጺ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኣብ ኣሜሪካ ሃልዩ ኣብ ኤርትራ አትዩ እንታይ ለውጢ አለዎ። እዚ ናይ ኣሜሪካ ድርብ ዜግነት ዝውንን ሓላፊ አርበኞች ግንቦት 7 እንድሕር ደልዩ ካብ ኤርትራ ወጺኡ ናብ ኣሜሪካ ንምኻድ ዘድልዮ’ኮ ናይ ሽሕ ዶላር አየር ቲኬት ጥራይ እዩ። ብውልቀ ሰብ ደው ዝብል ምንቅስቓስ እንድሕር ኮይኑ ድሕሪ ምጭዋይ አንዳርጋቸው ጽገ እንታይ ደአ አርበኞች ግንባር ደው ዘይበለ?

እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ፖለቲካ በዓል ሞላ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ አገዲሱኒ ዘይኮነስ እንታይ ደአ እዚ አብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ አሽካዕላል ዕላምኡ ስለ ዘተሓሳሰበኒ እዩ። ንህዝቢ ኤርትራ ብሞራል ደቝስካ ጠመትኡ አንጻር ገባቲ ኢሰያስ ከይከውን ብእንተታት ክትሽርሽሮን ሃገራዊ ኒሕ ንምስባር ዝግበር ዘሎ ውሁድ መጥቃዕቲ ከነስተባህለሉ ይግባእ። ንሕና ከም ሃገር ወይ ከም ህዝቢ ጸገምና ውልቀ ምልኪ ክንሱ፤ አብዛ መራር መላግቦ ዝሕግዘና እምበር ንኢሰያስ አምሲልካ ብቐጥታ ናብ ህዝብና ዘቕንዔ ሕልና ህዝቢ ንምዕራብ ዝተአልመ ብደውና ክቐብሩና ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ተዓዚብናዮ አሎና። ምድኻም ደምህት ንዓና ዓብይ እፎይታን ብስራትን እዩ፤ እቶም ዝተረፉ ደምህት ንአይተ ኢሰያስ ሓዊስካ ከምታ አሕዋቶም ንምዕራብ የህትፎም። ሓንቲ ናይ መዛዘሚ ለበዋ አላትኒ። ሰብ ጊዜ አብ ውሽጢ ኤርትራ አቲና ክንስልን ክንዝርግን ጸኒሕና ካብ በሉና ነዞም አብ ኢዶም ዘለና የዋሃት ንስለ ፍትሒ ስጋብ ዝደልወና ከም ዝብኢ ክንሕንክስ ዝመረጽና ማዕረ ክንደይ ከም ዝንዕቁናን ዝሓቑኑናን ካብዚ ንላዕሊ እንታይ መምሃሪ ንጽበይ አሎና ?

ሕጂ’ውን ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን !!!
ሰሎሙን ገብረእየሱስ (EYSC)
ኦክላንድ ካሊፎርንያ