ቃልስና ንልዕልና ሕጊ እምበር ንልዕልና ሰብ ከይከውን ሓደራ

Iyob TsegaiContributed Articles

Symbol-of-Justice[1]

 
           ሓያል ተወፋይነት ማእለያ ዘይብሉ መስዋእቲ ዝተኸፈላ ሃገርና ኣብ ምንታይ ኩነታት ከምዘላ ዳርጋ መስክሩለይ ዘየድልዮ ሓቂ’ዩ ። ይኹን ደኣምበር ካብ ዝሓለፈ ቃልሲ ኣንጻር ባዕዳውያን ገዛእቲ እንመሃሮ እንተሃልዩ ዝበዝሕ ሓፋሽ ዓቕምታቱ፡ ፍልጠቱን ጸጋታቱ ናብ ቃልሲ እንከወፊ ገለን ከኣ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ማዕረግን ዝናን ውልቀ ሰባት ንኽተዓባብዩ እረ ንገሊኦምስ ልዕሊ ዘበርክትዎን ልዕሊ ዓቕሞምን ክብርታት እናሃቡ ግዜኦምን ንእስነቶምን ኣብልዮም’ዮም ። ስለዝኾነ ከኣ’ዩ ነዚ እንርእዮ ዘለና ብተግባር ሃገርን ህዝብን ዝበታትን ውልቀ መላኺ ዝሰራሕና ።ሕጂ’ውን ካብ ዝሓለፈ ጌጋታትና እንተዘይተማሂርና ዳግማይ ግዳያት ከይንኸውን ሓደራ። ኣብዝተፈላለዩ ጽሑፋትን መደረታትን መራሕቲ ዝመስሉ ብጹኣን ክንዕዘብን ክንርእን ኢና እንተኾነ ቃልስና ሕጊን ልዕልና ሕግን ንምንጋስ እምበር ኣብ ውልቀ ሰባት ከይንሕጸር ጥንቃቐ ንግበር

        መበገሲ ጽሑፈይ ኣብ ከተማ ሎንደን ዝተሰላሰለ ብስም ቦሎኛ ፎረም ዝፍለጥ ን3ይ ግዜ ከምዝተኻየደ ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ከምተን ኣቐዲመን ኣብ ከተማ ቦሎኛ ዝተኻየደ ጉባኤታት እቲ ቴማ ሓደ’ዩ ”ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን “ዝብል ኣብ ዓቕምታት ኤርትራውያን ዝኣምን ብኤርትራውያን ዝውነን ነጻ መድረኽ ናይ ዘተ፤ ብእኡ ኣቢልካ ከኣ መሰል ኩሉ ዜጋ ከውሕስ ዝኽእልን ባህልን ልምድን ዘተታትን ምጽውዋር ዜጋታትን ንምብርታዕ ዝዓለመ’ዩ ኔሩ ።እዚ ብመሰረቱ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ ጸጋታት ኤርትራ ዝኣምን ሓይሊ ንኽዕምብብ ዘይሕለል ጻዕሪ ንዘካየዱን ገና ዘካይዱ ዘለውን ዜጋታት ከየመስገንክዎም ክሓልፍ ኣይደልን። እዚ ክንብል ከሎና ግን ንክውንነት ፖለቲካዊ ጂኦግራፊካዊ ከምኡ’ውን ቁጠባዊ ዝምድናታት ምስ ጎረባብትና ይኹን ካልኦት ሃገራት ዝምድናታትና ኣብ ክልተኣዊ ረብሓ ዝምርኮስ ኣብ ዝልዓለ ጥርዚ ንምብጽሑ’ውን ዘይተኣደነ ስራሕን ጻዕርን ከምዘድሊ ብተግባር ይኣምን ። ጎረባብቲ ሃገራት ንጉዳይ መስርሕ ለውጢ ንዲሞክራሲ ብኤርትራዊ ዓቕምታት ክምእከል ከኣ ሓገዘን ከበርክታ ይትስፎ።

           ኣብ ጉባኤ ቦሎኛ ሎንደን ኣብ ዓቕምታት ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘተኮረ ጸጋታት ኤርትራውያን ንምትእኽኻብ ዘተታት ኣካይዱ። ኣብዚ ዘተታት እዚ ብገለ ብድሕሪት ዘወርቲ ኣለውዎ ገለውን ኣብቲ ጉባኤ ዘይተሳተፉ ባእታታት ከምዝውነን ንገለውን ከምዝነበሩ ጌርካ ዘይጭበጥ ወረታት ክንዛሕ ከምዝቐነየ፤ ንተሳትፎ ሓፋሽ ንምግታእ’ውን ብዙሕ ወረታት ከምዝተዘርገሐ ሰሚዕና ኣሎና ።ንሕና እቶም ኣዳለውቲ ከም ኩሉ ማሕለኻታት ሂወት ኣካልን መስርሕን ቃልሲ’ዩ ኢልና ንኣምንን ብዝተኻእለ መጠን ዋንነት ዋዕላ ናይ ህዝቢ ንምግባሩ ከኣ ንቃለስ። እዚ ዘተታት ቀጺሊ’ዩ ሕጅውን ኣብ ቤይ-ኤርያ ኣብ ከተማ ኦክላንድ ክካየድ ይሸባሸብ ኣሎ። ኩሉ ዓቕምታት ተኽእሎታትን ንምዝታይ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሓደ ውልቀ መላኽን ኣገልገልቱን ነቶም ንኸይጸድፍ ደው ኣቢለሞ ዘለው ዓዕኑድ ንምስባሮም ዘኽእል ዘተታትን ኢሂን ሚሂን እንበሃሀለሉ መድርኽን ተዳልዩ ኣሎ ።እዚ ዘተታት ከኣ እዩ መስረት ስምረትን ሓድነትን።

             ስለዚ ትጽቢት ህዝብና ዝማእከሉ ልዕልና ሕጊ ንምንጋስ መሰረት ናይ ስምረትን መስርሕ ፖለቲካዊ ህንጸትን ናይ ዘተ መድረኻት ምኻኖም እንትኣሚንና ጕዕዞና ናብ ቦለኛ ኦክላንድ ነቕንዕ። ካብዚ ንሕና እንርእዮ ዝተፈልየ ዝርእን ካልእ ቀያሲ ሓሳብ እለኒ ንዝብል ውድብ ይኹን ማሕበር ከምእ’ውን ውልቀሰብ እቲ ማዕጾ ክፉት’ዩ፤ ሃየ ንዛተ መሰረት መጻኢ ወለዶታት ኤርትራ ንኽነጣጥሕ። ኣብ መስርሕ ቃልሲ ንዲሞክራሲ ድኽመታት ብምእላይ ጸጋታትና ብምብርባርን ጻዕርታትና ብምሕያልን ኢና ክንዕወት ንኽእል። ኣብ ዝተፈላለይ ኣጋጣሚታት ንርእዮም ፖለቲካዊ ቅንጸላታት ብህጹጽ ደው ኣቢልና ፍልልያት ከም ጸጋታትና ብምውሳድ ቃልስና ነሐይል። ቃልሲ ኣብ Facebook, Paltak መዘናግዒ ቦታታትን ኣብ ውራያት ተሓጺሩ ከይተርፍ ክይዕቀንን ኣንፈቱ ከይስሕትን ናብ ውደባታት ከነቶኩርን ተወዲብና ምስ ዝመስሉና ክንቃልስ ይግበኣና። ዘይተወደበ ቃልሲ ንረብሓ ገባቲ ስርዓት ካብ ምዃን ሓሊፉ ዘበርክቶ ነገር የልቦን። እዚ ሎሚ ፋሕ ኢሉ ዝረኣየና ተቓውሞ ከምቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብናይ ስነሓሳብ ፍልልይ ንነዊሕ ዓመታት ፋሕ ኢለን ዝነበራ’ሞ ደሓር ኣብ ግዜ ለውጢ ዝተኣከባ ልዕሊ 700 ውድባትን ማሕበራትን፤ ኣብ ብሕግን ግዝኣተ ሕግን ትመሓደር ኤርትራ ክእከባ ተስፋይን ተስፋ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትርን ምኻኑ ይኣምን ።

     ከም ተወሳኺ ዝላበዎ ምእንቲ ውልቃዊ ሓርነቱ ከምኡ’ውን ሓርነት ህዝቡን ዝቃለስ ኪኖ ድኽመታት ጸላእትኻ ምጽብጻብን ብመዓልታዊ ብዝፍጸሙ ገበናት ምቁዛምን፤ ኣብ ናይ ሓባር ጽምዶታት ክንከይድ ዘኽእሉና መንግድታት ንሃንድስ። ኣብ መወድእታ ንኹሉ ኣካላት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝግበር ቃልስታት ኣበርክትኡ ከዕዝዝ ይጽውዕ።

ቃልሲ ወለዶታት ኤርትራ ቀጻሊ !!

 

እዮብ ጸጋይ EYSC – UK 31/07/2015