ሃገር ዘባደመ ስርዓት አባይቲ ምፍራስ አይከጸግሞን እዩ።

EYSCEditorial, Featured

Demoished_protest2

 

        እዛ ቀይሕ ደም ዕሸላት አጓብዝን ጎራዙትን አብ መሬታ ዛርዩ ህያው ዝኾነት ኤርትራ ተመልከተለይ ብዝዓይነቱ ብኢሰያስ አፈወርቂ ክትባድም ንርእያ አለና። ኤርትራ ከም ፍልሖ ውሽጢ ውሽጢ ዝበልዖ ገረብ፡ ቦኽቡዃ ናብ ጓንጓ ሃገር ተቐይራ’ያ እንተበልና ዝተጋነነ አይኮነን። መንግስታዊ ትሕተ ቅርጺ ወይ’ውን ትካላዊ አሰራርሓ ዝበሃል ምሕደራ አብ ኤርትራ አይሰርሕን እዩ። ካብ ላዕለዋይ አካል ናብ ታሕተዋይ አካል ትእዛዛት ብንቡር ብጽሑፍ ብመሰነይታ ዘይኮኑስ፡ ብቓል ብዝወሃብ ጽባሕ ንግሆ ሓታትን ተሓታትን ብዘይብሉ ብፍኑው እዩ ዝፍጸም።

         ካብ ላዕለዋይ አካል ዝመጸ ትእዛዝ እዩ እንድሕር ተባሂልካ እንትርፎ ነቲ ዝተበሃልካዮ ምፍጻም ካልእ መዋጽኦ የልቦን። ኤርትራዊ አብ ገዛእ ዓዱ ዝበሉኻ ግበረሎም ወይ ዓዶም ግደፈሎም ብዝዓይነቱ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ አካይዳ እዩ ዝመሓደር። ስርዓት ኢሰያስ አፈወርቂ ሕሉፍ ሓሊፍዎ፡ ነታ መዕቆቢት ህዝባ ሃገርና ኤርትራ ምፍራስ አመናጉዩ ንአባይቲ ውጹዓት ስድራ ቤታት ብቡልዶዘራት ጌርካ ምፍራስ ተታሓሒዝዎ ይርከብ። ነዚ አባይቲ ናይ ምፍራስ ወፍሪ፡ ካብ ቤት ፍርዲ ቅጥዒ አማሊእካ አገባባትን ሕጋውነትን ተኸቲልካ ዘይኮነስ፡ ብድድ ኢልካ ነቲ ትእዛዝ ዝፍጽሙ ዓሳክር አዳሊኻ አብ ውድቕቲ ረፋድ ብሃንደበት እዩ ዝፍጸም ዘሎ።

         እቲ አዝዩ ዘስደምም እተን ገዝኤን ንኽፈርስ ዝተበየነለን ስድራ ቤታት፡ ምንም ንብረት ካብ ገዝኤን ከየውጽአ ምሉእ ንብረተን ናብ ሓሙኽሽቲ ከም ዝተቐየረ እዩ ዝሕበር ዘሎ። እዚ ብኢሰያስ ዝተወስደ ናይ አሽካዕላል ስጉምቲ፡ ኢሰያስ ማዕረ ክንደይ ንህዝብና ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ሃገር ከነመሓድር ኢና ኢሎም ምስኡ ወጊኖም ዘለው ከምዝንዕቖም እዩ ዘርእይ። እቶም ውሉዳት እዘን አባይተን ፈሪሱ ዘሎ ዓድታት እቲ ኢሰያስ ዝሀበኩም መዝነት ንዕኡ ከተገልግሉሉ እምበር ንህዝብኹምን ነተን ትውለዱለን ዓድታት እውን ክትጣበቑ ከምዘይትኽእሉ ንህዝቢ ተጋሂዱሉ አሎ።

         በንጻሩ ተወላዶ እዘን ዓድታት ነቲ ሕልና አልቦ ጨካን ስጉምቲ ብምቅዋም ዝወስዶ ዘሎ ናይ አብያ ዓመጽ ተስፋ ዝህብን ሃገራዊ ፍናን ዘበራበርን ኮይኑ ንረኽቦ። ታሪኽ ምስ እንውከስ ንሓደ ህዝቢ ንዓመታት እምበር ንመዋእል ክትጭፍልቖ ዝከአል አይኮነን። ስርዓት ኢሰያስ ንህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ንሕስያ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ዲህኽዎ እዩ፡ ደጊም ህዝቢ ኤርትራ ተወሳኺ ግፍዕን ጭቆናን ክጻወር ሸውሃት የብሉን። ኢሰያስ አብ ነፍሲ ወከፍ አረመናዊ ሞቑሕ አብ ዘትረረሉ እዋን፡ ዕምሪ ስልጣኑ እንዳሓጸረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ብፍኑው ዝግበር ዘሎ ህዝባዊ ምንዕዓባት አብ ዝሓጸረ ጊዜ ናብ ደርማስ ናይ ለውጢ ማዕበል ከም ዝብርኽ ዘየማትእ ጉዕዞ ሓርነት ክኸውን እዩ።

ድምጺ ማዕበል 2015 አብ ኩሉ የቃልሕ!!

አባላት ማዕበል 2015 ካብ ውሽጥን ካብ ደገን