መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ኣተሓሳስባና’ዩ

Iyob TsegaiContributed Articles

thoughts[1]

             ደቂ ሰባት ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ዝኽድዎ ጉዕዞ ምንቃሕ ኣእምሮ ነዚ ሎሚ እንውንኖ ብቕዓትን ደረትን ፍልጠታት መሰረት ከምዝኾነ መቸም ኣይንስሕቶን ንኸውን ። እቲ ቀደም እዚ ፍልጠት ወይ ጸጋ ዓለም ኣብ ውሱን ቦታታት ተሓጺሩ ይተርፍ እንተነበረ ሎም ግና ተማቓሪሑ’ዩ ክበሃል ይከኣል። ፍልጠት ተመቓሪሑ ወይ ዝርግሕኡ ዓብዩ ክንብል ከለና ግን ምስ ድልይትን ጻዕርን ደቂ ሰባት ዝውሰን ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ። ዝኾነ ሰብ ድልየትን ቅሩብነትን ምስ ዝህልዎ ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃል ፍልጠት ክካፈልን ካብኡ ሓሊፉ’ውን ነቲ ዝቐሰሞ ፍልጠት ከመሓላልፎ ተኽእልኡ ዓቢ’ዩ ። በንጻሩ አብ ዓለምና ንገዛእ ርእሶም ብፍልጠት ዘቕቢቦም ነቲ ፍልጠት ዘይደለበ ዕንክሊል ዘብልዎ እውን ውሑዳት እይኮኑን። ይኹን እምበር እዞም ሰባት ፍልጠት ቀሲሞም ክትብሎም የጸግም’ዩ እቲ ምንታይ ነቲ ፍልጠት ንክቐስሙ ዕድል ዝፈጠረሎም ሕብረተስብን ነቶም ፍልጠቶም ብዘይምብቃቕ ንዓለም ዝለገሱ ፈላጣት፡ ፍላስፋታትን ዓለም ጥልመት ኣብ ልዕሊኦም ስለዝፈጸሙ። ሰባት ዓቕምታቶም ካብ ምንባብ ምስማዕ ከምኡ’ውን ካብ ኣብ ከባቢኦም ዝፍጸሙ ፍጻሜታት ፍልጠቶም እንከዕብዩ እቲ እንብሎ ዘሎና ፍልጠት ወይ ብቕዓት ዋና ከም ዘለዎ እንተዘይተሰዊጥዎም ነቲ ኣኪበዮ ዝብልዎ ንቕሓት ኣብ መቃብር ከምዘእተውዎ ኮይኑ ክግለጽ ይኽእል’ዩ። ካብዚ ብምብጋስ ደቂ ሰባት ተኣምራታዊ ለውጢ ኣብ ኣተሓሳስበኦም እንተዘይኣምጺኦም ጸጋ ፍልጠት እዛ እንነብረላ ዓለም ኣብ ምጽንቃቅ ክበጽሕ ተኽእሎ እሎ ። እዚ ሓሳብ ኣዝዩ ሰፊሕ እንክኸውን ንምጽባቡ ኣብ ናይ ሃገርና ከጽብቦ ክፍትን’የ። እቲ ምንታይ ኣተሓሳስባና መሰረት ሓርነትና ስለዝኾነ ።

             ኤርትራን ኤርትራውነትን ንመዋእል ዝጸነሐ ነብሱ ዝኸኣለ መንነትን ክብርታት ዝውንን እንክንሱ፡ ገለ ቀለም ቀመሳት ነዚ ብሕጊ ዝምእዘዝን ቅድሚ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ሕግታቱ ነዲፉ ዝዳነ ዝነበረ ህዝቢ ኣንፈቱ ኣጥፊኦም ገለን ጊላ ገለን ጎይታ ዝኾነሉ፡ ገለውን ንዓመታት ዝምቆሓሉ ሃገር ክትክውን ትምኒት መን ኮን ነይሩ ይኸውን። እዚ ንአስታት ፍርቂ ዘመን ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ብሰንኪ እቶም ፍልጠት ደሊብና ኢና ዝብሉ ደቁ ይፍጸም ምህላዉ ከኣ ዝያዳ ክብደት ይህልዎ፡ እቲምንታይ እዚ ሕብረተሰብ ብዝፈጠረሎም ዕድላት ንዝረኸብዎ ፍልጠት ነቲ ምንጪ ፍልጠቶም ሃገርን ህዝብን የጽንትዎ ምህላዎም’ዩ። እዚ ጉዳይ ንብዙሓት ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ራዕዲ የእትዩ ምስሉያት ተገዛእቲ ወይ ሰዓብቲ ካብኡ ሓሊፎም’ውን ብእንታይ የእተወኒ ክብርታት እዛ ኣደ ምዑታት ኤርትራ ክጠፍእ ኣስቂጦም ከምዝዕዘቡ ኮይኖም’ዮም ። ምስቃጥ እና ረአኻ ከምዘይረኣኻን ከምዘይምልከተካን ምዕዛብ ግን ሳዕቤን ኣለዎ።፡ሎሚ ነፍስወከፍ ስድራ ትኸፍሎ ዘላ ዋጋ ንዓመታ ዕጽፊ ክትከፍል’ያ።፡ሎሚ እቲ ንቅሓት ዝደለበ እንተዘይተበራቢሩ እታ ንሕበነላ ሃገርን ታሪኻን ክጠፍእ’ዩ ። ሎሚ ነቶም ነቒሕና ዝብሉ ይኣክል ክብሉን ጉዳይ ሃገርና ኣብ ማዕልቦ ክነብጸሖን እንተዘይኪልና ጽባሕ ክኸብድና’ዩ ። ይኣክል ይኣክል ፍልጠትና መሰረት ሓርነትና እዩ ኢልና ንህዝባዊ ሓርነት ንለዓል።

ታሪኽ ቃልሲ ወለዶታት ኤርትራ ክቕጽል’ዩ!!!

እዮብ ጸጋይ EYSC ዓባይ ብሪጣንያ