ንምንታይ ከም አንበሳ ተቓሊስኩም ከም አንጭዋ ዝኸውን ስንብታኹም

Yonas HagosContributed Articles

Male+Lion+Wallpapers+7[1]

ንልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘመን ብባዕዳውያን ገዛእቲ በብእብረ ዝተጨቆነ። ድሕሪ መሪር ናይ 30 ዓመታት ገድሊን ልዕሊ 65 ሽሕ ዝግመት መስዋእትን ከፊሉ ብገዛእ ቕልጽሙ ናጽነት ዘረጋገጸ ህዝቢ፤ ጻማ መስዋእቱን ቃልሱን፡ ሓርነት፡ ብልጽግና፡ ትምህርቲ፡ ዕብየት፡ ብነጻ ካብን ናብን ምንቅስቓስ፡ ባዕሉ ዝመረጾ ቅዋማዊ ስርዓት፡ ህንጸት፡ ጽጋብ፡ ፍቕሪ፡ ምትእኽኻብ ክኸውን ምተገብአ። ኣብ ኤርትራ ግን ብኣንጻሩ ሽቑረራ፡ ድንቁርና፡ ድኽነት፡ ውልቀ ምልኪ፡ ዕንወት፡ ጥሜት፡ ስደት፡ ፍርሒ፡ ሞት፡ ማእሰርቲ ነጊሱ ይርከብ።

         እዚ ናፓልማት፡ ነፈርት፡ ታንክታትን፡ ሞርታራትን ናይ ደርጊ ዘይበድሆ ህዝብን ሰራዊትን፤ ሎሚ ሓደ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ በዲህዎ ክትርእይ ከሎኻ ዘየገርም ኣይኮነን። ካብኡ ንላዕሊ ድማ እቶም ካብ ማህጸኑ ዝፈረዩ ትማሊ ኣብ ከም በዓል ናደው እዝ፡ ሰላሕታ ወራር፡ ሻድሻይ ወራር፡ ፈንቅል፡ ግንባር ጊንዳዕ፡ ግንባር ደቀምሓረን ካልኦት ዓርሞሽሽ ወራራት ናይ ደርጊ፤ ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ዝተዋግኡን ዘዋግኡን መራሕቲ፤ ናይ ትማሊ ተጋደልቲ ናይ ሎሚ ኮሎኔላትን ጀነራላትን ኣብ ክንዲ ህዝቦም ቦጮቕ ኢሎም ክዛረቡስ ይትረፍ፤ ንሂወቶምን ሂወት ስድራቤቶምን ከድሕኑ ዘይክእሉ ሉማሳት ኮይኖም ንረኽቦም። ከም ናይ ሕክምና መመርመሪ ኣናጹ፡ ብ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ንዝተመደበሎም ዓይነት ሞት ንምቕባል ሪጋ ክጽበዩ ምርኣይ ዘየስደምም እዩይኮነን።

         ኣብ 2013 ዓ.ም ልዕሊ ትሽዓተ ላዕለዎን ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ፤ ኣብ 2014 ዓ.ም ልዕሊ ዓሰርተው ሓሙሽተ፤ ኣብዛ ሒዝናያ ዘሎና ሓዳስ ዓመት 2015 ዓ.ም ድማ ድሮ ሰለስተ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሚኒስተራትን ንኽትፈልጦ ብዙሕ ግድል ብዘየድልዮ ሽጣራ ኢሳይያስ ተቐዚፎም። ንምድንጋርን ህዝቢ ንምሽፋጥን ግን ገለን ብሕማም፡ ገለ ብሓደጋ መኪና፡ ገለ ድማ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ሃንደበት ሂወቶም ሓሊፋ ተባሂሉሎም ናይ ሸፈጥ ፕሮቶኮላዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተገሪሎም።

         ወረ ክሳብ መዓስ እዮም ከምዚ ኢሎም ክህመሉ። ከምቲ ናቱ ስረ’ዶ ኣይኮኑን ዓጢቖም ዘየብል ድማ ኣይኮነን። ብዝኾነ ግን ኣቱም ብሂወት ተሪፍኩም ዘለኹም ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሚኒስተራትን። ስርዓት ኢሳስያስ ኣብ ዝመደቦ ጊዜ እታ ጨካን ኢዱ ናባኹምውን ከምእትዝርጋሕ ድሮ ፈሊጥኩሞ ዘለኹም ሓቂ እዩ። ኣይትቀደም እዩ’ሞ ብመጀመርያ ንሂወትኩምን ሂወት ስድራቤትኩምን፡ ብድሕሪኡ ድማ ንህዝብኹም ካብዚ ናይ ስግኣት ናብራን ሽቑረራን ሓንሳብን ንሓዋሩን ክተናግፍዎ፤ እቲ እንኮ ኣማራጺ ንኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምእላይ ጥራይ ከመይ ምንጋር የድልየኩም ?

ሃየ ደኣ ስብእነትን ጅግንነትን ቀደምኩም ዘክሩ፤ መዓንጣኹም ሸጥ ኣቢልኩም ሓንሳብን ንሓዋሩን ነዚ ውልቀ መላኺ ወጊድ በልዎ። ካብ አማውታ አንጭዋ ትሞቱ፡ ከም ብጻይኩም ወዲ ዓሊ አማውታ አንበሳ ምረጹ ታሪኽኩም ንዘንተ እለት ነባሪ መታን ክኸውን።

እዚ ወ’ደሓንኩም።

ዮናስ ሓጎስ (EYSC – ዳላስ)