ዋርሳይ ናብራ ወኻርያ ይነብር፡ ሃብቲ ሃገር ናብ ስዊዝ ይሰግር

EYSCExpose PFDJ, EYSC Action, Featured

swiss-dollars-2

ዝከበርካ ዋርሳይ ወለዶ፡

አብ ፈቖዶ ዶባት፡ ድፈዓት፡ አኽራናትን ሽንጭሮታትን ኤርትራ ከም ወኻርያ በረኻ ፋሕ ኢልካ ተደርቢኻ ዘለኻ ዋራሳይ ወለዶ አብ ዘለኻሉ ቦታ ሃሊኻ፡ እቲ ንስኻ ዘይትፈልጦ ዓለም ብ ዓለማ እትዛረበሉ ዘላ ጉድ መራሕትኻ እንተነግርናካስ እንታይ ኮን ይስመዓካ። ዝባንካ ብሰንኪ ዕርቃን አሳሒታ ቁርን ህሮሩማ ጸሓይን ክፈራረቕሉ፡ ከስዕኻ ብምሒር ጥምየትን ጽምእን ተሰኒፉ ናይ ርድኡኒ አውያት ብዝዓይነቱ ከምባህቑን ከፋጽንይን ዓመታት ኮይኑ። ምስኪናይ ዋርሳይ ደቅኻን በዓልቲ ቤትካን ብሕሱም ስእነት አብ ምድሪ ቤት ተዓኹሊሎም ይሰሓጉ አለዉ። ናይ እቶም ካብ ዓይንኻ ዘይክወሉ ደቅኻን ፍትውቲ በዓልቲ ቤትካን ከይአክል፡ እቶም ጠዋርን አላይን ክትኮኖም ጮቖቕ ኢሎም ዘዕበዩኻ ወለድኻ’ውን ብዘይ መራሕን ሓጋዝን አብ ዕጹው ገዛ ተደርብዮም፡ ወሊዶም ክንሶም መኻናት ኮይኖም ተደኒሶም ይርከቡ።

ካብ ምዱብ ቦታኻ ናብ ገዛኻ ከይትምለስ አመት ደቅኻን ስድራኻን ከይትገብር፡ እንታይ ሒዘ ክኸዶም ኢልካ ብስክፍታ ወትሩ ምስ ተሻቀልካ ኢኻ። ወረግ ብድሕሬኻ ነቲ ጥዕና ዘይብሉ አቦኻ ብረት አዕጢቖም ሓላዊ ጽርግያን ዋርድያ ናይ ለይትን ካብ ዝቕይርዎ ክንደይ ኮይኑ እዩ። በዓልቲ ቤትካ ካብ ክቱር ስእነት ነተን አብ ዱካን ርትዒ ዝሽየጣ ባኒ ንምግዝኤን ዳርጋ ደው አቢላቶ፡ ብጫውጫውታ ጥሜት ደቅኻ ተረቢሻ፡ ተምበርኪኻ ክትምህለልን ንፈጣሪአ ክትልምንን ጊዜ ወጊሑ ይዓርባ አሎ። ደቅኻ አብ መዓልቲ ሓንሳብ ምብላዕ ከም ንቡር ወሲዶሞ፡ አደዳ ተደጋጋሚ ሕማም ኮይኖም ብአካልን ብአእምሮን ይማስኑ አለው።

ዝከበርካ ዋርሳይ ወለዶ፡

እዚ እቲ ሓደ ገጽ ናይቲ ከርፋሕ ናብራኻ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልአይ ገጽ ናብራ ናይቶም መራሕትኻ እስኪ ክንዝርዝረልካ። መራሕትካ ህግደፋውያን ሃብቲ ሃገር ጓሕጉሖም አብ ጁብኦም ይእተዉዎ ምህላዎም ካባና ምንጋር አየድልየካን። ኢሰያስን እቶም በጻብዕቲ ዝቑጸሩ ላዕለዎት መራሕቲ ህግደፍ አብ ዘመን ውርውራ ነብስኻ አይተዕብራ ብዝዓይነቱ አብ ፍቖዶ ሃገራት ብፍላይ አብ ስዊዝ ባንክ አስታት 700 ሚልዮን ዶላር አቐሚጦም ከም ዘለው ማዕከናት ዜና ዓለም አቃሌዔንኦም አለዋ። እዚ ገንዘብ እዚ ነቲ ብደቆም፡ ብመቕርቦምን መሻርኽቶምን አብ ፍቖዶ ባንኪ ዓለም በቲኖሞ ዘለው ሚሊዮናት ዶላራት ዘጠቃልል አይኮነን።

አብ ስደት አዝማድ አዞም መራሕትኻ ካባኻ ተመዝሚዙ ብዝተላእከሎም ገንዘብ ጌሮም ዝበለጸ ገዛውቲ ይዕድጉ፡ ንመነባበሪ ዝኾኖም ትካላት እውን አብ ምውናን ይርከቡ። ስርዓት ኢሰያስ ሓንሳብ ርእሰ ምርኮሳ፡ ሓንሳብ ብሰንኪ አሜሪካ ዝገበረትልና ማዕቀብ እንዳበለ ብዘይ ተዓሪፋ ብጥርሑ ከም ጊላ ንዓመታት ከተገልግል እንዳቐሰበካ፡ ነቲ ካብ ሽያጥ ወርቂ ቢሻን ካልእ ዕደናን ዝተረኽበ አታዊ ከምዚ ዝተገልጸ ጌሩ አብ ባንክታት ዓለም ብስሙን ብስም ዓሳክሩን የግዕዞ አሎ። ጽባሕ እንድሕር ህዝቢ ኤርትራ ይአክል ንጭቆና ኢሉ ተላዒሉ፡ ኢሰያስ ገንዘብካን ንብረትካን ሒዙ እግረይ አውጽእኒ ኢሉ ንህዝቢ አብ ሓድሕዳዊ ኵናት ሸሚሙ ንኽዕዘር እዩ ትምኒቱን ድልየቱን።

ዝኸበርካ ዋርሳይ ወለዶ፡

እዚ ካብ ኮነ እቲ ዓለም ብ ዓለማ በጺሓቶ ዘላ ሓቂ፡ እንታይ ትጽበይ አለኻ ዝብል ሕቶ አብ ቅድሚ ገጽካ ክመጽእ ግድነት እዩ። መራሕትኻን ደቂ መራሕትኻ ህግደፋውያን ብዶላራትካ ክጻወቱን ሀብቲ ሃገር አብ ፍቖድኡ ክዘርውዎን፡ ንምንታይ ደቅኻ ብጥምየትን ስእነት መግብን ብዕርቃን ክዳንን ይሳቐዩ። ንስኻን ስድራኻን ብስእነት መሳለጥያ ሕክምናን መድሃኒትን እንክትሽገሩ፡ ኢሰያስን ዓሻኽሩን ግና እንተሓመሙ ናብ ዱባይን፡ቐጠር ዓዲ ጥልያንን ጀርመንን እንዳኸዱ ይሕከሙ። ንስኻ አይ ካብ ትምህርቲ አይ ካብ መርዓ ደርዓ ህይወትካ ክመዛበል፡ ደቂ መራሕትካ ግና አብ ስደት አብ ዝበለጸ ኮሌጃትን ዩኒቨርስቲታትን ብገንዘብ ህዝቢ ይመሃሩን መጻኢኦም ከስተካኽሉ ከመይ ሱቕ ኢልካ ትርእይ።

ካብዚ ዘለኻዮ ዝኸፍእን ዝመርርን ዋላ ሓንቲ ክመጻካ አይትጸበ። እዚ ሕሰምን ጭቆናን ደው እተብሎ ድማ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ። ንሽግርካ ካልእ ክፈትሓልካ እንድሕር ተቋምት አለኻ ግና ትጋገይ ጥራይ ኢኻ ክትህሉ። ብሓደ በተግ ኢልካ እንድሕር ተላዒልካ ማንም ክዓግተካ ዝኽእል አካል የልቦን። እዞም ሕጂ ዝንዕቁኻን ከም ጊላ ዝምዝምዙኻን ዘለው ከታሮ ናጽነት ጨወይቲ ሕልሚ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሓንሳብ እንድሕር አንቂድካን ሳቦያ ኢልካ ተላዒልካን፡ እንትርፎ እግረይ አውጽእኒ ኢሎም ክስወሩ ካልእ ምርጫ አይክህልዎምን እዩ። ማዕበል ውጹዓት እንድሕር ተበጊሱ ከዝሕሎ ወይ ደው ከብሎ ዝኽእል ምንም ተአምራታዊ ሓይሊ የልቦን።

አባላት ማዕበል-2015 ካብ ውሽጥን ካብ ደገን።

ድምጺ ማዕበል 2015 አብ ኩሉ የቃልሕ !!!

 

swiss-dollars-2